Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân về quy định hành chính

(13:09 | 07/06/2018)

Hiện thực hóa quyết tâm của Chỉnh phủ, Thủ tướng Chỉnh phủ về xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt phục vụ nhân dân, Văn phòng Chính phủ xây dựng và đưa vào hoạt động Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ http://nguoidan.chinhphu.vn.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

          Thực hiện Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Ngày 11 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã có Công văn số 1715/VP-KSTT triển khai đến các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện tốt việc tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của người dân trên Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

         Theo đó, người dân có thể trực tiếp phản ánh, kiến nghị tới Chính phủ thông qua việc gửi ý kiến tới hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ http://nguoidan.chinhphu.vn do Văn phòng Chính phủ thiết lập. Đây là hệ thống thông tin tương tác giữa Chính phủ với người dân do Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trực tiếp chỉ đạo thực hiện.         

         Người đứng đầu Văn phòng Chính phủ cam kết thông qua hệ thống này, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp sẽ tiếp nhận, trả lời những phản ánh, kiến nghị của người dân theo từng lĩnh vực.         Đồng thời, tiếp thu những đề xuất, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính để xây dựng hệ thống hành chính nhà nước thống nhất, hiệu quả hơn.

         Người dân có thể truy cập vào hệ thống từ máy vi tính, thiết bị di động được kết nối Internet để gửi, theo dõi, nhận kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp, trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập. Người dân cũng có thể phản ánh, chất vấn về những hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính.

          Với  tinh thần cầu thị, mọi phản ánh, kiến nghị của người dân đều được Chính phủ lắng nghe, Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương trong việc tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân.

(Đính kèm Quyết định số 574/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ)
 

Nguyễn Thị Thanh Trúc
Phó Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo